Al Mujaadilah ayat 11 : Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: ”Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan :”Berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan..

Sunday, August 2, 2015

PENERIMA MANFAAT BULAN JULI 2015

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim

Assalammua’alaikum Warahmatullahi Wabarakahtuh,

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Shalawat dan Salam kepada Rasulullah SAW beserta Para Pengikutnya, Umat Islam.

Pada bulan Ramadhan-Syawal 1436H / Juli 2015, penerima manfaat kegiatan Baitul Mal MI-114 adalah 6 orang Mustahiq yang terdiri dari 1 laki-laki cleaning service dan penjaga Mushala, 1 laki-laki pemulung sampah, 1 laki-laki pedagang air keliling, dan 3 laki-laki petugas kebersihan di daerah Cengkareng, Banten dan Jakarta Barat.

Terima kasih kepada Para Sahabat Majelis, khususnya donator yang telah memberikan donasi untuk pengembangan Majelis.

InsyaAllah setiap amal kita bernilai ibadah dan membawa barakah yang besar dan banyak untuk kita dan keluarga kita.

Walhamdulillahi Rabbil Alamin

Salam ShemangatzZz,

Imam Majelis Ilmu 114
 
* * *