Al Mujaadilah ayat 11 : Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: ”Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan :”Berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan..

Thursday, November 6, 2014

SILATURAHIM BULANAN MI-114 KE-10 TAHUN 1436H

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim

Assalammua'alaikum Warahmatullahi Wabarakahtuh,

"Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia lah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.".
(Qur'an Surah Saba' ayat 39).

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Shalawat dan Salam kepada Rasulullah SAW beserta Para Pengikutnya, Umat Islam. Kegiatan Silaturahim Bulanan Majelis Ilmu 114 ke-10 Tahun 1436H telah diselenggarakan pada hari Sabtu, tarikh 1 Muharram 1436H / 25 Oktober 2014 di daerah Slipi, Kota Jakarta Barat.
Pada hari Jum'at, 22 Dzulhijjah 1435H / 17 Oktober 2014, Majelis Ilmu 114 telah menyalurkan Infaq di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kepada 3 orang mustahiq yang terdiri dari 1 orang laki-laki dengan pekerjaan pemulung sampah, 1 orang laki-laki dhuafa lanjut usia, dan 1 orang perempuan dhuafa yang cacat fisik. Selain itu, pada hari Sabtu, 1 Muharram 1436H / 25 Oktober 2014, Majelis Ilmu 114 telah menyalurkan infaq di sekitar daerah Slipi dan daerah Jakarta Selatan, kepada 3 orang mustahiq yang terdiri dari 1 orang laki-laki yang bekerja sebagai petugas kebersihan, 1 orang laki-laki dhuafa lanjut usia, dan 1 orang perempuan yang bekerja sebagai pemulung sampah.
Terima kasih kepada Para Donatur, Kontributor dan Para Sahabat Majelis, khususnya yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan Silaturahim Majelis Ilmu 114 ke-10 Tahun 1435-1436H / 2014M dapat terlaksana.

InsyaAllah upaya yang telah kita lakukan bisa bermanfaat besar, istiqamah, menjadi barakah untuk kita dan keluarga kita serta bernilai ibadah.

Walhamdulillahi Rabbil Alamin

Salam ShemangatzZz,

Imam Majelis Ilmu 114

* * *