Al Mujaadilah ayat 11 : Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: ”Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan :”Berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan..

Wednesday, October 22, 2014

SILATURAHIM BULANAN MI-114 KE-7 TAHUN 1435H

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim

 Assalammua'alaikum Warahmatullahi Wabarakahtuh,

 "Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong".
(Al-Qur'an Surah Al Hajj ayat 78).

Alahmdulillahi Rabbil Alamin, Shalawat dan Salam kepada Rasulullah SAW beserta Para Pengikutnya, Umat Islam. Kegiatan Silaturahim Bulanan Majelis Ilmu 114 ke-7 Tahun 1435 telah diselenggarakan pada hari Sabtu, tarikh 14 Ramadhan 1435H / 12 Juli 2014 di Kota Depok.

 SLB MI-114 KE-7 - minisize

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Silaturahim tersebut diantaranya adalah Shalat Maghrib, Isya dan Tarawih berjama'ah di Masjid Dian Al Mahri  / Masjid Kubah Emas dan penyaluran Zakat Mal dan Infaq untuk Anak-Anak Fakir Miskin melalui Yayasan DOMYADHU (Dompet Yatim dan Dhu'afa), di Kota Depok.

Terima kasih kepada Para Donatur dan Para Sahabat Majelis, khususnya yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan Silaturahim Majelis Ilmu 114 ke-7 Tahun 1435H / 2014M dapat terlaksana.

InsyaAllah upaya yang telah kita lakukan bisa bermanfaat besar, menjadi baraqah untuk kita dan keluarga kita serta bernilai ibadah.
 Walhamdulillahi Rabbil Alamin
 Salam ShemangatzZz,
 Imam Majelis Ilmu 114

* * *