Al Mujaadilah ayat 11 : Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: ”Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan :”Berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan..

Saturday, May 10, 2014

PENYALURAN INFAQ MI-114 KE-14, KE-15, KE-16, DAN KE-17

Penyaluran Infaq MI-114 ke-16

Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim,
Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakahtuh,

13_22


Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridaan Tuhannya, mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik), (QS. Ar Rad ayat 22).


Sahabat Majelis Ilmu 114, Alhamdulillah dalam kegiatan Silaturahim Bulanan Majelis pada hari Jum’at, Jumadil Akhir 1435H/ 18 April 2014, Infaq Majelis Ilmu 114 ke-14, ke-15, ke-16 dan ke-17, telah disalurkan di daerah Jakarta Selatan, kepada empat orang mustahiq terdiri dari 2 orang Pemulung, 1 orang pekerja kebersihan, dan 1 orang fakir (perempuan dan anak-ankanya, bantuan berupa uang dan bahan makanan).

Penyaluran Infaq MI-114 ke-15

Para Sahabat MI-114 yang mau ikut share pendanaan untuk pengembangan Majelis dapat memberikan konfirmasi melalui email: majelis.ilmu114@yahoo.com dan memberikan konfirmasi kepada Kepala Baitul Mal MI-114.

Penyaluran Infaq MI-114 ke-14

InsyaAllah setiap niat dan upaya baik yang kita lakukan diridhai Allah SWT sebagai ibadah dan amal shaleh yang membawa baraqah fi dun’ya wa fil akhirath.

Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Salam ShemangatzZz,

MI-114

* * *