Al Mujaadilah ayat 11 : Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: ”Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan :”Berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan..

Sunday, April 27, 2014

KHALIFAH ABDUL MALIK BIN MARWAN

images1

Imam asy-Sya'bi pernah membawa surat dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan kepada Raja Romawi. Raja Romawi kagum pada kafasihan bahasa dan kepintaran asy-Syabi. Setiap kali ditanya tentang sesuatu, Imam asy-Sya'bi dapat menjawab dengan baik. Sehingga Raja Romawi bertanya kepadanya, "Apakah kamu dari keluarga Khalifah ?". Asy-Sya'bi menjawab, "Bukan, saya hanya orang Arab biasa". Lalu Raja Romawi menulis surat kepada Khalifah Abdul Malik dan menitipkan kepada Imam asy-Syabi untuk menyampaikannya.

Sesampainya di Istana Khalifah, Imam asy-Sya'bi menyampaikan surat tersebut kepada Abdul Malik. Selesai membacanya, Abdul Malik bertanya kepada asy-Sya'bi, "tahukah anda isi surat tersebut ?". asy-Sya'bi menjawab, "tidak".

Abdul Malik kemudian membacakan isi surat tersebut kepada Imam asy-Sya'bi, "Sungguh saya mengagumi suatu kaum yang didalamnya hidup orang seperti asy-Sya'bi. Bagaimana bisa mereka menyerahkan urusan kerajaan kepada orang selain dia ?.

Kemudian Khalifah berkata kepada Imam asy-Sya'bi, "tahukah anda apa maksudnya ? asy-Sya'bi menjawab, "tidak".

Khalifah berkata, "dia telah menghasut saya tentang anda dan berharap agar saya menyingkirkan anda, dengan demikian umat Muslim akan kehilangan saudaranya yang berilmu.".

Perkataan Khalifah kepada Imam asy-Sya'bi tersebut akhirnya diketahui oleh Raja Romawi, dan dia berkata, "sungguh cerdas Khalifah kaum Muslimin, dia telah mengetahui strategi yang aku rahasiakan, bahkan dari orang-orang yang berada disekelilingku".

* * *
Kategori: Kisah