Al Mujaadilah ayat 11 : Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: ”Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan :”Berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan..

Monday, March 10, 2014

PENYALURAN INFAQ MI-114 KE-8, KE-9, DAN KE-10

Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim,

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakahtuh,


Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Al Baqarah ayat 274).

Sahabat Majelis Ilmu 114, Alhamdulillah dalam kegiatan Silaturahim Bulanan Majelis pada hari Sabtu, Rabiul Akhir 1435H/ 15 Februari 2014, Infaq Majelis Ilmu 114 ke-8, ke-9, dan ke-10, telah disalurkan di sekitar Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, kepada tiga orang pemulung.

Penyaluran Infaq MI-114 ke-9 copy

Para Sahabat MI-114 yang mau ikut share pendanaan untuk pengembangan Majelis dapat memberikan konfirmasi melalui email: majelis.ilmu114@yahoo.com dan memberikan konfirmasi kepada Kepala Baitul Mal MI-114.

Penyaluran Infaq MI-114 ke-10 copy

InsyaAllah setiap niat dan upaya baik yang kita lakukan diridhai Allah SWT sebagai ibadah dan amal shaleh yang membawa baraqah fi dun'ya wa fil akhirath.

Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Salam ShemangatzZz,
MI-114